Tankarna i texten grundar sig i Sandra Ruudas personliga erfarenheter från att jobba med start ups. Under flera år var Sandra vd hos Företagsfabriken som affärsutvecklar start ups som genom innovation har en skalbar affärsidé med internationell potential. Den viktigaste insikten framhåller Sandra är att göra det enkelt så att alla förstår. Uppdraget är tillräckligt svårt ändå.
Texten innehåller några tips om hur man leder ett team som jobbar med innovationer.

 

Det innovativa teamet och leveransen

Innovation betyder förnyelse. Det innebär att du tänker och gör något som inte tidigare har gjorts. Det ställer andra krav på dig som ledare och ditt team än när en uppgift eller aktivitet ska upprepas eller göras lite bättre än förra gången. Kanske siktar du mot högre målsättningar? Eller på att ditt team ska jobba effektivare? Då är det inte någon innovation utan då gör ni snarare ett förbättringsarbete, vilket inte ska underskattas i sig. Det finns olika typer av innovationer men det gemensamma för alla innovationer är just att ingen annan har tidigare gjort det som ni ska utföra. Du har ingen annan att kika på för att kunna härma eller någon att fråga. 

Ett team är en mindre grupp som samarbetar i ett bestämt syfte som vanligtvis beskrivs i konkreta mål. När det gäller innovationer så kan du uppleva att det är utmanande att formulera det exakta resultatet för vad som ska uppnås samt när leveransen ska vara klar eftersom det inte finns något liknande tidigare. Det kan vara svårt för teamet att använda klassiska målsättningsmetoder när ni utvecklar innovationer. Det är mer vanligt att beskriva syftet för innovationen utifrån vilket problem som ska lösas. Om ni utgår från en problemformulering bör den ändå innehålla någon form av mätvärde för när problemet ska anses vara löst. Det kan finnas risk för att ert arbete kan rulla på i evighet och utmaningen är att acceptera när målet är nått eller problemet är löst.

Eller så kan teamet arbeta utifrån LEAN start up vilket är en agil metod i tre faser build – measure – learn (skapa, mät och lär). Dessa tre faser cirkulerar om och om igen som ett ständigt systematisk förbättringsarbete. Det är lätt att utvecklingsarbetet fortsätter i en evighet för det går alltid att bli lite bättre. Det är vanligt att teamet inte hittar rätt i början för vilka mätfaktorer som visar om lösningen är nära. Därför bör ni ifrågasätta faktorerna ni mäter med jämna mellanrum. 

Många som jobbar med innovationer gillar att utveckla lösningar. Många gånger vill teammedlemmarna fortsätta att utveckla en eller två nivåer bättre än vad ledningen har beställt. Därför är det viktigt att ditt team och din ledningen har samma uppfattning om vad som ska levereras samt när lösningen till problemet ska levereras. Även om det är lite svårare att formulera syftet för ett innovativt team så behövs ett tydligt syfte för teamet att leverera mot. 

 

Hur leder man ett innovativt team?

Givetvis finns det inte ett enkelt svar på frågan att ge dig. Men genom att bryta ner den i mindre delar så kan du finna några tips att ta vidare. Oavsett vilken verksamhet som bedrivs så är det människor som genomför arbetet och därför behöver ledaren ha kunskap om hur människor i förändring fungerar. Det finns likheter med att leda det innovativa teamet som för vilket framgångsrikt team som helst. Men det finns även några skillnader. Men de är förre än likheterna. En av de viktigaste faktorerna för att avancerade problem ska finna sina lösningar är att miljön och företagets och teamets kultur gynnar kreativitet för att kunna ta tillvara dina teammedlemmarnas fulla kapacitet.

 

Människor i förändring

I arbetet med att utveckla innovationer så är det viktigt för dig att komma ihåg att innovationen kommer innebära förändring för enskilda människor. Därför är kunskap om hur vi människor fungerar ett viktigt verktyg för att kunna leda ditt innovativa förändringsarbete framgångsrikt. 

Vi människor upplever belöningar när vi får göra sådant vi gillar. Det gör oss nöjda och glada. Dessutom önskar vi hellre snabba belöningar istället för att behöva ha tålamod för att vänta på de långsamma. Samtidigt som vi önskar snabba belöningar vill vi undvika sådant som får oss att uppleva obehag såsom osäkerhet, otrevligt bemötande och besvärliga arbetsuppgifter. Vid innovationsarbete  är bara att glömma snabba belöningar. Som ledare behöver du uppmärksamma och uppmuntra de små framgångarna som håller hoppet uppe. Dessa korta belöningar skapar nöjdare och gladare tema och belöningarna blir som bränsle för ert fortsatta arbete. Du som ledaren behöver känna till vad varje teammedlem motiveras av och använda dig av det.

Att varje teammedlem har koll på sin egen situation genom ett bra personligt ledarskap gör att det finns utrymme att bidra till teamet. Du som ledare bör ha tid och kompetens att stötta dina teammedlemmar att arbeta med sitt eget utvecklingsarbete. Samtidigt är det viktigt att vara ödmjuk inför att det är ditt team som vet hur du fungerar som ledare och de har säkert viktig information till dig om vad du kan utveckla. Så vår uppmaning är att våra fråga ditt team om vad du kan förbättra för att bli en bättre ledare. Om du vågar fråga kommer du bra svar och en djupare relation med ditt team. 

I arbetet med att utveckla innovationer kommer tålamodet många gånger om. Uthållighet är en viktig egenskap för teamets medlemmar för att lyckas med innovationer. Uthålligheten är viktig för att i de mörkaste stunder kunna fortsätta med ett kreativt tänkande för att orka fortsätta lösa uppgiften och motivera dig själv för att fortsätta driva dig och teamet mot ett framtida genombrott. Dröjsmål och friktion ställer stora krav på dig och dina teammedlemmar så att ni i de knivigaste och svåraste stunderna kunna fortsätta att vara en trevliga kollegor till varandra är ovärderliga personliga egenskaper. Det är en utmaning att lyckas bibehålla en god stämning i teamet trots att frustrationen sprutar ur öronen och deadlinen har passerats . 

Vår hjärna vill gärna välja den enklaste vägen och ett innovativt förändringsarbete kräver ofta en extra arbetsinsats som helt klart skulle kunna kategoriseras som en besvärlig arbetsuppgift. Dessutom så kommer er väg framåt troligtvis vara krokig, både åt det ena och andra hållet. Din uppgift som ledare blir att hålla teamet så rak som möjligt mot målet. Samtidigt som er väg måste ge utrymme för ett värdefullt experimenterande arbetssätt. Kom ihåg att det inte finns några rätt eller fel. Det är mycket som behöver undersökas grundligt för att ni ska kunna konstatera att ert svar blev ”att det här är inte lösningen”. Ett sådant arbetssätt kommer så småningom att skapa ramar och tydliggöra riktningen framåt. Att leda ett team som utvecklar innovationer kan innebära att du som ledare behöver experimentera med ditt sätt att leda. Kom ihåg att dokumentera det du gör för att i efterhand veta vilken insats som gav vilken effekt. 

I ett innovationsarbete så finns det inga garantier för att arbetsinsatsen kommer att lyckas. Du och ditt team kommer att få leva under ovisshet och osäkerhet men ändå kommer er ledning förvänta sig att ni presterar och levererar. Kom då ihåg att det var just ni fick förtroendet att göra jobbet. 

 

Likheter 

Det finns fler likheter än det finns skillnader med att framgångsrikt leda ett vanligt team i jämförelse med att leda ett innovativt team. I det framgångsrika teamet är din uppgift som ledaren att frigöra varje teammedlems vilja och förmåga att prestera mot målen. Samt så är det det ditt ansvar se till att hela teamet fungerar och levererar. Detta är en viktig likhet mellan det vanliga och det innovativa teamet. Detta är enkla ord att skriva men det krävs mycket erfarenhet, kunskap, ledarskapsverktyg och arbete för att kunna utföra uppgiften samt att kunna bära det ansvaret. Det är här din yrkesskicklighet som ledare visar sig. Den skickliga ledaren får komplexa utmaningar att se enkla ut. Skickligheten består i att se och förstå problemet i sitt ursprung. Det vill säga att undersöka och hitta den rätta orsaken till problemet. För att i nästa steg kunna förenkla och kommunicera det på ett sätt att teamet förstår sin uppgift och att rätt insatser genomförs.

Du som ledare behöver skapa förutsättningar i teamet som gynnar ett kreativt tänkande. Alla i ditt team behöver ha en positiv inställning till arbetet samt att alla uppför sig enligt teamets värdegrund, vilket är en förutsättning för att teamet ska fungera och kunna leverera. Om det inte fungerar så behöver du som ledare agera.  

 

Skillnader

Att utveckla innovationer är vanligtvis mer resurskrävande än något annat utvecklingsarbete. Därför är det viktigt att veta hur mycket tid och ekonomi som finns att tillgå, så att arbetet inte snubblar på mållinjen för att resurserna tagit slut. Det är en utmaning att tilldela resurser, utan att beskriva hur något ska utföras med tydlig formulering av ansvar och mandat. Ledningen bör definiera vad som ska uppnås eller vilket problem som ska lösas, men inte hur. Att lösa hur det ska utföras är teamets ansvar.

Det krävs ett nära ledarskap för att känna hur varje teammedlem upplever balansen mellan trygghet och risk för sin egen insats och leverans. Du som ledare behöver motivera ditt team mer och oftare eftersom det finns högre risker att misslyckas med resultatet. Då behöver teamet känna att du som ledare och ledningen är nöjda och anser att deras insats är tillräcklig.

 

Relationer och kultur

Ett tydligt syfte gör teammedlemmarna fokuserade, engagerade och motiverade att leverera mot uppsatta mål eller angivna problem som ska lösas. Den agila arbetsmetod som ni väljer bör ha många delmål med täta uppföljningar för att stämma av så leveransen är på rätt spår. Det behöver finnas ett större spelrum för experimenterande och misslyckande i ett innovationsarbete. Magin i teamet uppstår när det mellanmänskliga fungerar bra.

Värdegrunden anger vilka beteenden som är önskvärda vilket styr hur teamet uppträder mot varandra. En tydlig, trovärdig och för teamet välkänd värdegrund gör att teamet känner förtroende för varandra och vågar vara sårbara inför varandra. Du som ledare bör uppmuntra teamet att arbetar med utveckla sina relationer till varandra. Dessutom behöver du vara vaken och uppmärksam på vilka beteenden som ”sägs sitta i väggarna”. Du som ledare behöver även kunna läsa mellan raderna i det som inte sägs. Tänk på att samla och notera ner olika typer av information om er kultur. 

Det är viktigt med mångfald i teamet för att det stärker den mänskliga dynamiken. Människor måste få känna att de bidrar och deras olika kompetenser och perspektiv behövs. Det är din uppgift som ledare att regissera. Det är när oliktänkande möts som nya lösningar hittar fram. Men mångfald ställer också krav på att ni är flexibla och har en god vilja att möta varandras olikheter. 

 

Sammanfattning

I grund och botten krävs det ett modernt bra ledarskap för att leda innovativa team. Vill ni bli inspirerade med en föreläsning för att utveckla ert innovativa ledarskap eller boka en workshop för att utveckla en innovativ kultur i ert team är ni välkomna att kontakta oss.