Sociala förbindelser förekommer i många olika sammanhang, till exempel i familjer, mellan vänner, i partnerskap, på arbetet eller i föreningslivet. Mellanmänskliga relationer är en del av det som gör oss till människor. En social relation är en koppling mellan två individer, den dynamik som uppstår när människor möts och hur deras samspel påverkar varandra, genom att dela tankar och att delta i aktiviteter tillsammans. När en person ändrar sitt agerande blir också samspelet annorlunda. Mitt bästa LedarJag utgår från att det bara är sig själv som människan kan förändra. Däremot kan man, genom att ändra sitt eget sätt, påverka andra. Det är i det här sociala samspelet som människor socialiseras och lär sig mening och värde från andra.

 

Relationer är ofrånkomliga

Relationer är en viktig del av livet och kan inte undvikas. Därför är det värdefullt att måna om dem. Vissa sociala förbindelser kan vi välja själva och andra inte, det är helt enkelt bara så det är. Det finns förväntningar på hur vi ska uppträda i relationen utifrån vilken roll vi har. Att fundera över vilken eller vilka av våra egna roller som ingår i relationen och vilken roll eller roller den andra har, kan ibland underlätta samarbetet. Det tydliggör vad vi har att förhålla oss till. Relationer finns också i kopplingen olika grupper emellan och mellan enskilda individer och grupper. Våra olika förbindelser styrs i hög grad av sociala roller och sociala normer.

 

Goda relationer minskar stress

Relationer är viktiga för oss människor. Goda relationer ger oss positiv energi och de flesta av oss mår bra av att under kortare eller längre tid omge oss med andra människor. Däremot så kan relationer som inte fungerar orsaka en stor känslomässig stress. Därför bör vi arbeta medvetet med våra relationer för att försöka se till så att dessa fungerar på allra bästa sätt. Det kan gå åt mycket energi åt en icke fungerande relation på arbetet. Detta påverkar i högsta grad våra prestationer. Även de personer som inte omfattas av relationen kan påverkas av andras bristande samspel. Det är vars och ens eget ansvar att ta hand om sina relationer, både för sin egen skull och för att omgivningen inte ska bli lidande. Titta gärna på filmen om när Sandra Ruuda berättar om goda relationer.

 

Är det manipulativt att påverka?

Vissa anser att det är manipulativt att arbeta med relationer, vilket vi kan förstå. Tanken att försöka förändra någon utan personens vetskap känns helt enkelt inte rätt. Vi anser att det är omtänksamt att ta ansvar för relationerna, genom att identifiera vilka relationer som är viktiga för mig på ett eller annat sätt. Med ett gott hjärta och en god avsikt tar var och en ansvar för att bidra till att uppnå en god relation. Oavsett om vi vill eller inte så påverkas vi av andra, och de påverkas av oss. Om det saknas en medvetenhet om vart relationen är på väg är det lätt hänt att bli känslostyrd och istället handla i affekt. Då uppstår risken att relationer blir svåra att upprätthålla och förbättra. Vi kan aldrig ändra på en annan individ, men vi kan själva välja hur vi förhåller oss till varandra, vilket i sin tur ger effekter på andra än oss själva.

 

Kommunikation

Goda relationer kännetecknas ofta av god kommunikation. På vilket sätt som kommunikationen sker påverkar båda parter i relationen. Genom att vara tydlig och förutsägbar, blir individen lätt att tolka och missförstånd undviks. Dessutom påverkas de flesta människor negativt av icke fungerande sociala förbindelser. I goda relationer hanteras svårigheter och konflikter, vilket förhoppningsvis gör att relationen blir stabilare efter turbulens.

 

Sammanfattning

Ett gott socialt samspel påverkar människor på ett positivt sätt och bidrar till välmående och bättre prestationer. Det är vars och ens eget ansvar att jobba för att de egna relationerna ska fungera. Det är inget som sker av sig självt, utan det krävs arbete för att bibehålla en god relation och det kan ta kraft och energi att förbättra det som inte fungerar. Vi har bara oss själva att använda som verktyg för att utveckla relationer i den riktning vi önskar.