Prioritering är ett mått på hur viktigt något är. Det är nödvändigt att mäta och värdera, för att resurser såsom t.ex. tid eller pengar ska räcka till. Vanligtvis räcker resurserna inte till allt, utan det är nödvändigt att kunna välja ut vad som är viktigast. Att prioritera innebär att inget kan värderas lika dvs. ha samma värde. Det finns bara en uppgift eller ett uppdrag med högsta prioritet. Med lite eftertanke, är det oftast möjligt att prioritera en sak något högre eller lite lägre än en annan. 

 

Rätt fokus

Det är mycket som är viktigt för oss, på olika sätt i livet. Det är inte alltid möjligt att själv kunna välja vad som ska få ta vår fulla uppmärksamhet. Ibland behövs det fokus någon annanstans än på det som var planerat. Det kan vara nödvändigt att först städa undan sådant som ligger utanför arbetet, för att senare kunna fokusera fullt ut på arbetsuppgifterna. Det som starkt berör våra känslor för att det ligger oss närmast, kan ta mycket uppmärksamhet. Vilket kan innebära att fokus flyttas från det som egentligen kräver närvaro och fullt engagemang. Att känslolivet är i balans, är lika viktigt som balans i livet. Ibland måste sådant som berör våra känslor starkare såsom familj, relationer eller något annat som har stor betydelse, prioriteras före arbetsuppgifter. 

 

Vad är viktigast?

Det blir helt avgörande för resultatet att värdera vilka prestationer som är viktigast och som behöver förberedas på allra bästa sätt för att kunna njuta i skarpt läge. När prioriteringarna är klara blir det lätt att utläsa vad som är viktigast, samtidigt som de har gett insikt om vad som har prioriterats bort. På arbetsplatsen bör det vara klargjort vilka som är de viktigaste prestationerna.  Att vara säker på hur ledningen prioriterar ger trygghet för samarbetet samt är det är skönt att ha vetskap om att resurserna används rätt. Planering och kommunikation är viktiga ingredienser för att delge kollegor och medarbetare vilka prioriteringarna som gäller. Att veta hur rangordningen ser ut för sina egna uppgifter, gör att det blir lättare att börja i rätt ände och göra rätt saker.

 

Rätt prioritet igår, fel idag

Tempot i samhället är generellt högt, och i vissa branscher specifikt. Några menar att det inte går att värdera vad som kommer vara viktigast imorgon. Därför skulle det inte vara någon idé att i förväg göra prioriteringar. Låter man sig styras av sådana tankar, så går det inte att förvänta sig att uppnå det resultat som finns formulerat i vision och mål. Flexibilitet är viktigt, men det är även den röda tråden och uthålligheten som krävs för att nå framgång. Prioriteringarna blir en hjälp att hålla fast fokus vid rätt saker för att på så sätt uppnå önskat resultat. . 

 

Tydlig plan

Vid planeringen bör det klargöras vad som är viktigast. Det kan handla om vad individen behöver prioritera för att nå sin personliga vision, eller hur gruppen ska nå måluppfyllnad i ett projekt. För att gruppens deltagare ska kunna samarbeta och vara effektiva, är det viktigt att projektets prioriteringar är klargjorda. Det förekommer att en individ deltar i flera projekt samtidigt, där tidsfördelning i antal timmar för respektive projekt är tydlig. Men hur individen ska göra om båda projektens möte krockar, är inte självklart. Vad är viktigast då? I sådana här situationer kan det vara bra att individen och/eller gruppen klargör hur prioriteringarna ser ut.

Ibland händer det saker som innebär att ursprungsplanen inte håller. Det är ingen som vill behöva välja bort något som är planerat, men ibland blir det inte som det var tänkt. Plan B måste verkställas. Då måste det finnas flexibilitet för att kunna förhålla sig till det nya läget. Om det uppstår en ny situation som innebär val, ska valet vara enkelt genom att prioriteringen är tydlig.

 

Man hinner inte allt. Många vill leverera och prestera inom alla områden, precis hela tiden. Det hade varit helt fantastiskt om det gick, men i själva verket är det ett rent önsketänkande. Det är omöjligt att vara på alla ställen samtidigt och dessutom ständigt leverera på toppen av vår förmåga. Därför är det nödvändigt för oss att veta vad som är rätt sak att göra och när i tiden det ska göras. Krafterna måste finnas när de behövs som allra mest, och till det som är allra viktigast för oss. Prioriteringarna säkerställer att det som är viktigast blir gjort.