Balans i livet är viktig för att vi ska fungera optimalt som människor. Livet är komplext och består av många olika delar som ska kombineras till en helhet. Det finns två delar som vanligtvis återkommer, krav från yrkeslivet och kvalitet i känslolivet. När balans finns, är det lättare att vara närvarande i stunden, oavsett vad vi tar oss an. Det ger frihet att fokusera fullt ut på varje enskilt tillfälle och situation, vilket gör att förmågan att prestera bättre på en högre nivå ökar. Balans är nödvändigt för att uppnå den uthållighet som behövs, för att klara av att göra jobbet.

 

Livet är föränderligt

Det varierar över tid vilka delar som är viktiga för att nå den optimala balansen. Det som känns rätt just nu, kan förändras över tid. I takt med att livet förändras och vi utvecklas som individer, så förändras även inställningen till olika saker. Om det enbart fokuseras på vissa delar i livet, finns risken att bli väldigt sårbar. Med en lagom stor bredd på innehåll skapas ett välmående och en stabilitet. Givetvis ska bredden inte vara för bred, då kan vi lätt bli splittrade. Det är viktigt att ha klart för sig vad som ska prioriteras för att uppnå sin personliga vision på sikt. Genom en god struktur har vi lättare för att anpassa oss till nya förutsättningar och har förmågan att vara flexibla. Livet är inte en spikrak väg utan en resa mellan hopp och förtvivlan, ordning och kaos, ont och gott, liv och död, glädje och sorg.

 

Disponera dygnets timmar

Det är bara att acceptera att dygnet har 24 timmar och därför gäller det att disponera tiden rätt. Vissa anser att de aldrig har tid, medan andra tycker att tid är det enda som finns. Oavsett, gäller det att välja hur vi förhåller oss till den tid vi har till förfogande. Det är viktigt att ha makt över sin egen tid genom god planering och på så sätt kunna göra egna val för vad som är viktigt. När fördelningen mellan de olika delarna känns rätt, infinner sig en känsla av att individen har skapat en balans. Arbetet kräver sin tid, men det gör även allt annat som måste in under dygnets timmar såsom familj, hem och hushåll, fysisk aktivitet, vänner, sömn och rätt kosthållning. Om något viktigt saknas eller bortprioriteras finns risken att vi tappar fokus och förlorar potential, saknaden ger en känsla av skav eller gnissel. Livet är komplext och alla delar måste in i pusslet på ett naturligt vis. Arbetet tenderar ibland att ta överhand. Ibland utförs det fler kvantitativa arbetstimmar än vad som krävs för tjänsten eller uppgiften. Prioriteras arbetet för mycket innebär det troligtvis att något annat viktigt får stå tillbaka, trots att det inte är vår personliga prioritet om ett aktivt val. Om det läggs för många timmar på arbetet kan en inre konflikt skapas som stressar och hindrar oss från att fokusera fullt ut på uppgiften, oavsett om det är medvetet eller omedvetet. Att ge sig själv bättre förutsättningar kan innebära en högre kvalitet och färre arbetstimmar för att utföra samma resultat.

 

”Jag är ambitiös och arbetar många timmar”

Några resonerar som så att det är ambitiöst att arbeta många timmar och spendera mycket tid på arbetsplatsen. Vi menar att människan mår bra av variation och en balans i livet. Dessutom tror vi att högklassiga prestationer, effektivitet och skärpa kräver ett enormt fokus och engagemang. Förmågan att hålla den höga nivån är endast tillgänglig under en begränsad tid. Så småningom tappar individen naturligt fokus och kapacitet och blir mindre effektiv, vilket påverkar resultatet. 

 

Uthållighet och återhämtning

För att vi ska klara av att göra jobbet varje dag är balans en viktig ingrediens. Balans är en del av uthålligheten, tillsammans med motivation. Om det finns en vilja att prestera på en högre nivå måste man ta ansvar för att vara uthållig. En kort insats ger inte samma stabilitet som att kunna hålla en hög nivå över tid. Som Ingmar Stenmark sa; ”Jag vet ingenting om tur, bara att ju mer jag tränar desto mer tur har jag.”

För att vi ska hålla över tid, är det nödvändigt att hitta en balans mellan hårt arbete och återhämtning. Återhämtningen är en viktig del för att vi ska kunna ladda batterierna och göra oss redo för nya uppdrag och utmaningar som kräver stora insatser av oss. Hur återhämtningen sker är individuellt. Någon mår bra av att sysselsätta sig med något medan andra mår bättre av att vara mer passiva. Syftet med återhämtning är att bygga upp nya krafter för att kunna prestera optimalt i och kunna njuta i skarpt läge

 

Sammanfattning

Balans och struktur bidrar till att frigöra tid till det som är viktigt här och nu. När vi ser till att göra rätt saker vid rätt tidpunkt, skapar vi förutsättningar att få ut vår fulla potential. Balans ger förutsättningar för återhämtning och uthållighet. Känslan och medvetenheten om att vi gett alla delar precis så mycket tid som de var och för sig kräver bidrar till att vi känner oss mer kompletta och välmående som människor.