Självinsikt betyder att individen på ett realistiskt sätt är medveten om styrkor och svagheter. Medvetenheten om hur man själv fungerar både som individ och tillsammans med andra. Självinsikt krävs för att skapa en god självkänsla. För att få självinsikt krävs vilja, mod och nyfikenhet i att våga ta reda på vem jag är. Det är en oerhörd tillgång i strävan efter att få ut full kapacitet både som individ och tillsammans med andra.

 

Enklare att prioritera vad som behöver utvecklas

I takt med att individer får en bättre självinsikt och mer självkännedom får vi också mer värdefull information om oss själva och på så sätt möjligheter att göra bättre val. Egenskapen att uppfatta sig själv på ett realistiskt vis och att vara medveten om sina brister och tillgångar är en förutsättning för att lyckas på allra bästa sätt. Det är viktigt att veta vad vi har för förmågor, vad vi behöver utveckla och vilka styrkor vi har som vi ska göra ännu starkare.

 

Få ut full kapacitet

Om jag som individ ska få ut min fulla potential så krävs insikt om både mina styrkor och svagheter. Genom en god självinsikt har vi förmågan att identifiera vilka kompetenser som vi besitter och vad vi saknar. Den förmågan är oerhört viktig i ett arbete mot leveranser i skarpt läge. Vid vissa tillfällen behöver hjälp tas av andra för att individen ska kunna leverera. Det är en förutsättning för att vi ska få ut vår fulla potential både som individer och i samspelet med andra.

 

Samspelet med andra

Desto bättre självinsikt individen har desto lättare blir samspelet med andra. Vi har både större förståelse för och lättare för att anpassa oss till omgivningen och de individer vi ska samarbeta med. Förståelsen för våra beteendemässiga reaktioner blir bättre. Dessutom blir det lättare att se hur och på vilket sätt vårt beteende påverkar omgivningen. Svagheter kompletteras upp med andra individers styrkor, samtidigt som vi blir tryggare i att använda våra styrkor fullt ut. Kunskapen om styrkor och svagheter och förmågan att använda dessa på rätt sätt beroende på situationen kan vara väldigt värdefull för trovärdighet och förtroende. Kombinationen och samarbetet skapar förutsättningar som  möjliggör leveranser på hög nivå.

 

Smärtsamt

Det kan vara smärtsamt med nya insikter. Vi kanske inte alltid får de svar som önskas. Det är en del i processen att få de rätta svaren och inte de svar vi önskar. Det ger oss ett utgångsläge som vi kan bygga vidare på. Våga reflektera, utvärdera och ta hjälp av andra för att få svar om dig själv. Förutsättningen är att vi tål de svar vi får och att vi tar det vidare därifrån, att vi handlar utifrån nuläget och förflyttar det till ett nyläge. Ett nytt läge med nya förutsättningar och nya insikter.

Sammanfattning

Att våga utveckla sin självinsikt kräver mod. Det är viktigt att känna till och vara medveten om sina styrkor och svagheter, för att kunna använda styrkorna och kompensera svagheterna på bästa sätt. Det är medvetenheten om sig själv som gör att samspelet med andra blir bättre.

Vid våra utbildningar får deltagarna göra en nulägesanalys för de tio områden vi arbetar med. Resultatet av nulägesanalysen är ett viktigt hjälpmedel att öka självinsikt och motivation för deltagaren att utveckla sina styrkor och förbättra sina svagheter. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.