Att inneha en roll innebär ett förväntat sätt att vara och bete sig i ett socialt sammanhang. Rollen innefattar ett beteendemönster som hör ihop med en viss uppgift eller position i en grupp. Som individ innehar man vanligtvis flera roller samtidigt. För det mesta kan rollerna komplettera varandra och ge en mångfacetterad självbild, vilket stärker identiteten. Rollernas innebörd skiftar beroende på t.ex. livsfas, familjeliv eller arbetsliv. Att hamna i nya roller innebär att man förändras och utvecklas. Ibland kan rollerna hållas isär genom att förknippas med vissa tidpunkter eller fysiska platser. En individ kan tillskrivas ett förväntat beteende av någon annan, utifrån de förväntningar som finns på rollen som individen innehar.

 

Mitt bästa LedarJag arbetar med att hantera sina olika roller.

 

Skapa utrymme för alla roller

I vår vardag är det viktigt att genom struktur skapa förutsättningar för hur roller hänger ihop eller separeras. Det krävs god planering för att känna att man lever upp till både sina egna och andras förväntningar gällande rollen. Att ha ett bra sätt att hantera de olika rollerna stärker självbilden, dessutom blir det enklare att vara närvarande i den roll man för tillfället bär. Att kunna prioritera och förhålla sig till vilken roll som är viktigast just nu och en tid framöver kan minska stress och skuldkänslor. Kanske får insatsen som görs i respektive roll växla lite över tid. I vissa faser känns det viktigt att göra bra ifrån sig på jobbet och i andra faser behövs mer energi till nära och kära.

 

Rollkonflikter

De olika rollerna kan komma i konflikt med varandra. Konflikterna uppstår när skillnaderna mellan rollerna och de förväntningar som man upplever blir för stora. Då kan välbefinnandet påverkas negativt. Förväntningarna kan finnas både hos en själv och hos andra. Ibland stämmer de olika förväntningar man har på sig själv inte heller överens med varandra. Sina egna förväntningar kan man arbeta med på egen hand, medan förväntningarna från andra kan det vara bra att föra dialog kring, för att reda ut vad som är upplevda förväntningar respektive faktiska förväntningar.

 

Jag är den jag är

Vissa individer tänker att ”jag är den jag är”, och att andra får förhålla sig till det eftersom de inte vill spela teater. Att bli respekterad och accepterad är viktigt, men det kan underlätta med en varierad verktygslåda som hjälper till att hantera människor och situationer. Det kan vara värt att stanna upp och fundera på vad man kan göra för att påverka situationen. Vårt mänskliga sociala samspel är oerhört komplext, och det är en värdefull tillgång att kunna hantera sig själv i relation till andra. Vi kan aldrig ändra på någon annan, men vi kan ändra på oss själva och hur vi väljer att förhålla oss till andra individer. På så sätt kan vi indirekt påverka andra i vår omgivning.

 

Tydlig mot andra

Att kunna hålla isär sina roller är viktigt, både för sin egen del och i samspelet med andra människor. Att vara tydlig innebär att kunna förmedla till andra vad man själv anser är förväntningarna på rollen, och att kontrollera hur det stämmer med andras bild av rollen. Detta ger ett bra utgångsläge för att bli överens om vad rollen innefattar. Vidare finns då möjligheten att minska glappet mellan sina egna och andras förväntningar. Ett exempel på hur man kan göra det är att öppet och ärligt deklarera för andra om det finns egna rollkonflikter, där egna intressen krockar. Det är positivt med öppenhet även kring annat som är viktigt för andra att förstå, för att de ska kunna förhålla sig till det. Då får andra människor möjlighet att värdera vad dina beslut och åsikter grundar sig på.

 

Sammanfattning

Att kunna hantera sina olika roller, både inför sig själv och andra, är berikande. Att bära olika roller är ibland svårt och kan orsaka stress. En medveten strategi för hur rollerna ska hanteras, förebygger och underlättar för att rollerna ska bli berikande istället för belastande.