Det finns en teori av David Rock som benämns som SCARF, vilken är mycket användbar som verktyg för att avkoda andra människors beteenden. Vår hjärna arbetar ständigt med att minimera hot och maximera belöning. SCARF-teorin medvetandegör våra biologiska reaktioner för vad som händer i känslohjärnan vid olika sociala sammanhang. Den beskriver att vi är fem gånger känsligare för sociala hot än för sociala belöningar, samt vad vi kan göra för att hantera sociala hot och belöningar. När vi arbetar med sociala belöningar hålls hjärnan lugn, men när vi upplever ett socialt hot så fokuserar kroppen på överlevnad. Hela kroppen laddar för en fysisk ansträngning och är beredd på strid på hjärnans bekostnad. Är man inte medveten om vad som händer så tappar man funktionen av rationellt tänkande och problemlösningsförmåga. Det blir tvärtom när vi upplever social belöning, vilket innebär att vi förbättrar förmågan att tänka rationellt och att lösa problem.

En hög social status har alltid inneburit en trygg plats i gruppen. Förutsägbarhet innebär att vi söker mönster i vår tillvaro som ger trygghet, då avvikelser kan vara hot. Självbestämmande är upplevelsen av att ha egen kontroll. Goda relationer är viktiga för att vi känner tillhörighet, får chans att återhämta oss och känslan av att vi kan lita på andra. Det är viktigt att känna sig rättvist behandlad, eftersom motsatsen kan skapa en stor reaktion kring små saker.

 

Att experimentera

Vi vill uppmana till medvetenhet om hur man kan öka upplevelsen av belöning hos sig själv och hos andra. Detsamma gäller upplevelsen av hot, ökad medvetenhet om vad som triggar hotkänslan kan bromsa en negativ upplevelse både hos en själv och hos andra. Att vara nyfiken på sig själv och ta reda på när man upplever sociala hot och sociala belöningar är viktig kunskap för att må bra och prestera. Det gäller även att kunna förstå hur andra människor fungerar och att skaffa sig kunskap om när mitt beteende kan göra att någon annan känner sig hotad respektive hur jag kan agera för att påverka att någon upplever social belöning. Titta gärna på filmklippet när Anna Lindberg berättar om vikten om att våra experimentera.

 

Höja och sänka upplevelsenivåer

Att ha kunskap om sina egna sociala upplevelser utifrån belöningar och hot kan göra att individer förstår sig själva och sina reaktioner, men kan även leda till förståelse för andra i sin omgivning och deras reaktioner. Det är möjligt att sänka hotupplevelsen och stärka belöningsupplevelsen. Det är viktigt att hitta sitt eget sätt att göra det på, ett sätt som även passar i den omgivning som man befinner sig i. Statusen upplevs hotad om individen känner att den sjunker i status, men om den känner att den klättrar i hierarkin så upplevs social belöning. Om en individ känner en osäkerhetskänsla så upplevs ett socialt hot men om individen känner förutsägbarhet upplevs social belöning. Vid maktlöshet upplevs ett socialt hot, men finns det möjlighet att påverka upplevs social belöning. Vid en känsla av utanförskap upplevs socialt hot, men vid känsla av tillhörighet upplevs social belöning. Vid orättvisa upplevs socialt ett hot, men vid upplevd rättvisa så känner individen social belöning. Ett praktiskt exempel kan vara att man kan sänka sin egen status genom att bjuda på sig själv eller något misstag som man har gjort, så att den andra inte upplever sin sociala status som hotad.

 

Använda kunskapen mot någon annan

Informationen i texten kan säkert skrämmas genom att den kan användas i syfte att få någon att uppleva sig hotad. Vi tror att kunskap är upplysande och genom att fler förstår sig själva och sin omvärld tror vi på förbättring. Alla har ett eget ansvar för hur man använder sin kunskap. Även den okunnige kan göra skada som den inte ens är medveten om, vilket gör att den som vill göra rätt inte ens får en chans till det. Detta kan motverkas genom att dela kunskap med varandra. Den som har ett ont uppsåt kommer använda de metoder som krävs för att uppnå det den önskar oavsett.

 

I relationer

Genom att jobba med delarna i SCARF så kan man utveckla sina relationer. Genom att höja någon annans upplevelse av social belöning så kan man säga att man sätter in kapital på relationskontot så att det finns en buffert för svårare tider. Det fungerar även på motsatt sätt, genom att få någon att uppleva ett socialt hot så kan man säga att man tar ut från kontot i relationen. När kontot är tomt så finns det inget kvar av ömsesidigheten i relationen.

 

Sammanfattning

När vi ingår i sociala sammanhang så påverkas vi av andra och vi påverkar andra. Vi kan välja om vi vill vara den som ökar andras sociala belöning eller vara den som gör att andra upplever ett socialt hot. När vi bättrar våra egna förutsättningar för att uppleva social belöning får vi tillgång till vårt rationella tänkande och det ökar vår problemlösningsförmåga. Om vi vill att dessa egenskaper ska finnas i vårt eget arbetslag bör vi arbeta för att öka varandras upplevelser av social belöning.