Metod är ett tillvägagångssätt. Metodens syfte är att besvara frågan hur i strategiprocessen. Mitt bästa LedarJag arbetar utefter en klassisk förbättringscykel (P-D-C-A) som stödjer ständig förbättring. Metoden bidrar till att systematisera utveckling, kartlägga mönster och inhämta kunskap om oss själva eller vår verksamhet. Allt för att uppnå ständig förbättring. Eftersom metod ingår i strategiprocessen, så behöver den faktorer såsom nuläge, vision och specifika mål, att förhålla sig till för att nå full funktion. Dokumentation är en viktig ingrediens för att metoden ska kunna anses systematisk. Om varje fas dokumenteras bidrar det till att mönster blir synliga som annars är svåra att upptäcka. Förbättringscykeln består av fyra faser, såsom planera, genomföra, följa upp och förbättra. När ett varv är passerat så påbörjas nästa, vilket leder till ständig förbättring. Varvet kan gå över längre tid, men kan även passeras över kortare tid. Alla fyra faserna är viktiga, vilket innebär att det inte är önskvärt att hoppa över någon.

 

Favoritfas

Vanligtvis är det roligare att vara i en eller två faser, vilket ofta hänger ihop med personliga styrkor. Ibland hoppas en eller flera faser över, eftersom de personliga svagheterna finns där. Den eller de faser där svagheterna finns, kan upplevas svåra eller tråkiga. När alla fyra faser används blir det riktigt spännande, samtidigt som det ger skillnad i resultatet. Hur mycket tid och energi som läggs i respektive fas är olika, eftersom verksamheter är olika. Dessutom beror det på vilken roll som individen bär. Säkert tar någon av faserna mer kraft och energi, men alla fyra faserna är dock lika viktiga. Om samtliga faser dokumenteras systematiskt så finns en stor potential till att utläsa mönster, vilket möjliggör förbättring. Det finns ett talessätt som lyder ”Att om du gör som du alltid gjort, så får du resultatet du alltid fått”. Så den som vill förbättra sitt resultat, bör ta reda på vilka mönster som behöver utvecklas alternativt brytas, för att nå ett bättre resultat.

 

Stärka personliga svagheter

Metoden kan användas för att stärka upp personliga svagheter. Saknas någon av faserna, så blir det en upptäcksfärd att komma fram till hur arbetet ska ske. Här krävs det tålamod och uthållighet, det kan dröja innan arbetet ger effekt.

 

Tillräckligt bra som det är

För den som anser att resultatet redan blir tillräckligt bra och att det räcker med att vara bra i en eller två faser, skulle vi vilja utmana. Kanske är argumentet att det inte finns tillräckligt med tid. Genom att prioritera, arbeta systematisk och i en god struktur, blir det tid över. Vi anser att även den allra bästa individen kan utvecklas i ett system och prestera ännu bättre genom att befästa ett högpresterande beteende. Ju bättre vi lyckas desto högre krav ställs det på oss, både från oss själva och från omgivningen. En metod tillsammans med ett system hjälper även den mest högpresterande individen att utvecklas i takt med att förmågan blir bättre. Att arbeta systematiskt skapar trygghet vilket ger förutsättningar att prestera och njuta i skarpt läge

 

Vilken fas är först?

Det spelar ingen större roll i vilken fas arbetet påbörjas. Om t.ex. planeringen sker i tanken och genomförandet är klart, kommer det att bli stor skillnad om genomförandet följs upp och dokumenteras. I samma stund som genomförandet följs upp, kommer det att vara enkelt att fundera på förbättringar till nästa gång. Till nästa gång när det är dags att dokumentera planeringen finns ett underlag att utgå ifrån. En stor del av genomförandet går säkert att återanvända från förra tillfället. Men det är viktigt att komma ihåg att det alltid är nytt läge med nya förutsättningar. Varje tillfälle är unikt vilket innebär att det alltid måste göras en ny plan för det specifika tillfället.

 

Metoden är en viktig och värdefull del i ett väl framarbetat framgångsrecept. Samtliga faser bör finnas med som en naturlig process i det dagliga arbetet. Arbetet blir komplett när alla faser finns med. Först då går det att påstå att individen har ett högpresterande beteende som gör det möjligt att sträva efter ständig förbättring. Förbättring sker när alla faser samverkar. Metoden ger individen möjlighet att utvecklas på allra bästa sätt utifrån egen förmåga samtidigt som den säkrar att inget har lämnats åt slumpen.