Att arbeta med mål är viktigt för att kunna veta vad som är rätt att göra. En tydlig målbild säkerställer att fokus läggs på rätt aktiviteter. Utan målsättning är risken stor att det är slumpen som avgör hur resultatet blir. Målsättningen ska verkligen vara önskvärd och något som definitivt är värt ansträngningen. Målsättning är en del i strategiprocessen. De andra delarna är nuläge, handlingsplan och vision.

 

Smart- mål

Att formulera målen SMART underlättar för att få bra angivna mål. Konkreta mål skapar förutsättningar för att både nå det samt att få ut mer av själva leveransen. SMARTa – mål anges specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbestämt. Att målet är specifikt innebär att det tydligt formuleras vad som ska uppnås. Med ett mätbart mål menas att det på något sätt ska kunna mätas i ett värde. Målet ska vara accepterat av alla inblandade. Ett realistiskt mål innebär att det ska vara möjligt att nås, men med den menas inte att det behöver vara lätt att uppnå. Det ska krävas ansträngning och utveckling för att nå det angivna målet. Tidsbestämt betyder att det ska vara angivet när målet ska vara uppnått. Att arbeta med SMART-mål möjliggör att kunna mäta sin position och konkret mäta hur utvecklingen har skett. Mätning sker vid en bestämd tidpunkt då värdena utvärderas. Att arbeta systematisk med målsättning bidrar till ökad motivation. Att kunna urskilja en utvecklingskurva, från en position till en annan kan vara motiverande för både individ och grupp. Tydliga mål skapar en god bild av vad som är rätt att göra samt ger ingångsvärden till handlingsplanen.

 

Långsiktiga och kortsiktiga mål

Mål bör formuleras både på kort och lång sikt. En del prestationer ligger nära i tiden, medan andra ligger längre fram. Detta behöver inte betyda att det ena målet är viktigare än det andra. Antingen så är de helt och hållet fristående från varandra, eller så leder ett mål tydligt mot ett annat. För att kunna nå högt uppsatta och långsiktiga mål krävs ofta mindre delmål på vägen. Kortsiktiga mål hjälper till att föra processen i rätt riktning och skapa förutsättningar för optimala förberedelser. Delmål kan vara en nyckel till att hålla uppe motivationen under en längre period på väg mot de stora målen.

 

Tuff vardag

En del tycker att det räcker med att tänka vart man är på väg. Kanske med argumentet att tiden inte räcker till och för att det ställs höga krav för att hänga med i ett högt tempo. Men när ett mål väl är nedskrivet så blir det både starkare och svårare att bortse från. En tydlig målbild bidrar också till effektivitet, då det blir tydligare vad som är rätt saker att göra och vad som bör prioriteras i stunden. 

 

Syfte

När det finns tydliga mål blir det enklare att förstå syftet för respektive aktivitet. Samtidigt som det ökar förståelsen för strukturen, dvs. för hur delarna hänger ihop med helheten. Att veta vart man är på väg samt vad insatsen ska leda till skapar meningsfullhet för individen. Som individ i en verksamhet bör var och en bidra till att uppnå verksamhetens mål och syfte. Gemensamma målsättningar kan bidra till att få alla att dra åt samma håll i den önskade riktningen. Ibland kan det vara tufft att prioritera en aktivitet högre än någon annan. När målen är angivna SMART kan det vara enklare att se prioriteringarna klarare, dvs. vilken aktivitet som är viktigare än någon annan. Det är värt att fundera på de uppgifter som inte har tydliga mål eller inte bidrar till några andra mål, om de verkligen ska utföras. När känslan finns att man gör rätt saker är det lättare att hålla fokus.

 

Genom tydliga målsättningar kan resurser samordnas och effektiviseras samt skapa motivation för individen att utföra de handlingar som krävs för att uppnå det önskade resultatet.